HAVAS GIZLI ILIMLER HAZINESI 2 KITAP PDF

0

Eski havas, simya, kimya, tıp, el yazması, araştırma inceleme. Osmanlıca See more of Havas ve sırlar on Facebook. Log In. or Gizli ilimler hazinesi. Author. AboutSee All. Highlights info row image. Book. People. 1, likes. Related Pages. Gizli İlimler Hazinesi ve Kenzül Havas Dualari. Book. SifaLı DuaLar Hazinesi. Download all MP3 musics songs and video of Berhetiyye Havas Kitab full Gizli İlimler Hazinesi Kitabı”.mp4 Viewed 2, times and has duration.

Author: Tar Maujar
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 2 January 2010
Pages: 279
PDF File Size: 13.45 Mb
ePub File Size: 11.30 Mb
ISBN: 677-5-20811-415-7
Downloads: 97360
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kihn

Abdlbaki Glpnarl-Melamilik Ve Melamiler

Altnda esbi nusret, nnce peyki frsat Mehdyi bil hakikat, ek etme pivadr. Alemi a’la ki artr, n menzil eyledi ; Bulmad anda mrdm eyliye zevku safa.

Mezkr mecmuada gazelmuhammes ve mseddesleri v a r. B u efkr, eyhin hemen hemen her kas ides inde vardr. Hak kerem edicek kula Vasf beyandan ileru Ne harf vardr, ne yaz var, Ne bir anlanur sz var ; Ne Hzr var, ne hazr var, Ne okunur, ne okur var, Gerekten belli sznde; Gerek evliya yznde Hak kula edicek yar Ahmet ierden ieri Her demde bir ilm okunur. Ak sakall bir avret Dt benim peime, Zinet etmi kendine L’li drdneden.

Sokaa pencere amadmzn sebebi hep budur. Mritler hep sdttan olduundan lalettayin biri kalkp bir marapa su getiriyor. Yine bir dahi geldikte okurlar ismim Ibrhm Cihanda yne Ogln eyhliile oluram iml. Byle o l up gnle bakma ele getrdkten sonra b i r i birinz y gzili ge l d i k t e m u h k e m zevknz o lurEren le r f e thed iv i re ; varl unuz hagas yokluunuz myesser i d i v i r e ; H a k t a n gayr varl a la ‘net edp hak varl- in k e n d u vcudumuzda i sba t idesz; lem, Nh tfnnr; vcudun Nhun gem is i d i r.

K e n d i mezar, r es imde g r ld vehile gaye t salam yapld ndan dn yaplm g i b i d i r. Osman l melliflerinde Thir B. Ev sahipleri bunun sebebim Bu zatn korkusundan hepimiz titreriz. Ayni Hak oldu vcudum, kama ey Hak sursti; Hak ile Hak olagr, gel vehmi ko, eytndr.

  GRZESIAK CHOMIKUJ PDF

H a t t ab i r gn Varm ol Hakka verdim gayri vnm kalmad msran h i f zederken ; “dedic i im, b u dah i p i r i n ilhisimidir? Kesreti bu mmkintn ayni vahdettir eh; Bahri ztn ayndr fehmeyle emvc sft!

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

F i l h ak i k a Sleyman, rak sefer ine g i d e r k e n b u zat la grm ve A ledd inkefini Sleymana beyan eylemiti. Senin ahndrr ancak bu lemde eden cilve ; Gehi k, gehi ma’uk, gehi ayk, gehi sekran! Terket can yane, yane! B u ke l imedek i cinas ve i l t ibas t a kibetini t ac i l etmitir. Hakik zade eyh Osman ile ok halvet ettim ben, Yed yl bir mezar ire ekerdim zikr ile esm! B u manzumelerde Y o n u s t a n b i r c ihet te ayrlyor; O da mill vez in dah i l i nde olduka mebzu l t e r k i p kullanmasdr.

M e lmetin ihls mahabbe t hususunda byk tes i r i vardr ve insan huls ve mahabbe te gtrecek t a m b i r mereptir.

Gn gibi zahir olmuam, her enge nzr olmuam; Her dilde hzr olmuam, nuri eraan olmuam. Hakka ililmer yol, bu yoldur Cmlenin maksudu oldur, Bilir cmlenin hlini Aklara verir cemalini Bir k ile dostoldum ; itti aklm ben mestoldum Ahmet ryan gir meydane ; Affeder bakmaz isyne Tevhid eden gr ne kuldur; Byle bir Allahmz var!

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02

Faka t cnklerde hi b i r ilhisi bu lunmad g i b i Melmlerde de mevcu t dei ldir. Al t nda dldl ve e l inde zlfekar vard.

Hulsa Srbn A h m e tge rek zamanndaki nfzu ve ismli Ma’u-knin k a t l i n den haavs melml i i yle naz ik b i r d ev i r d e btn a’aasiyle i dame e t t i rmes i v e g e r e k d i v a n ve ha lk edebiyatndaki deta stat deneb i l ecek m e v k i i n o k t a i nazarandan hi te ihml ed i lecek b i r ahsiyet deildir.

Sa; kitsp Bir mrtefi mahalde hayme kurup dervian gelp ol havali mlml oldukta haci kinci devre Melmleri 35 Hac Bayrm Velankarada z i raat la taayy haziensi ve ay l a rda h a l k t a n zekt toplayp fukarasna tevz i e y l e r d i.

  BBI COMBINATORY DICTIONARY OF ENGLISH PDF

Firakn narna yandm, yeti ey Yusfi Msr ; Hicab hicrn kaldr ki bu Ya’kub a’madan! Yok tecellisine gayet, emri zira devridir; Srr devri zevkedersen kefola hep mkilt. Ne surette zuhur etsen eni rif bilr eksiz, Melik sureti olsun hqvas ger perri ve ger insan! Faka t sab i t o lmadka t evakku f i cab eder.

Adem Atağ (adematag2) on Pinterest

Geen hut geti gitti, gelecei neylersin? Mukabe le le rde bestesi le sylenirdi. D i l i d n d a Srbn A h m e d i n ” smaili ma’uk, den naklettii b i r sz nazmedereken – – Yine bir dahi geldikte okurlar ismim brahim Zaviyei mezkrede seccde niini hilfet olup icryi yni tarikata z edip yev-men feyevmen syti istihri lemgr ve Olan eyhi dimekle zeban zedi sar kebri olmular idi. Ket ip sah ib i ba lda nak le t t iimiz h ikyeden sonra asl menkabev had iseye u suret le d ev am e d i y o r: Cihnm zhiri ekber grnr, btn asgar; Ki dem suret asgar; ii kenzi uriyyt.

Senun bi l in k e n d u canndr. Bu cism cndr ol canana sret Kim ondan renr can ilm Hikmet. Merepleri muha l i f bu lunan b u i k i eyhin b i r be ldede irat makamnd a bulunmalar t e k r a r bd i k lkl o l uyo r.

Mezkr ta r ih te stanbulda yaayan Hamzav irler i nden ; Gazanfer E. Bu, teslimi sirra iaret addedilmitir. Hulsatan ” zekt, hall ve h a r am hakk nda isnat ed i len szler sab i t o lu rsa c i dden k a t l i lzmdr.

B u asrda Melmetin Trkmenler arasnda intiarna da habas o l-mak t ay i z. Egeri sureti dem, bu lemde zuhur etti. Eiine ayak basarken yreimiz oynar.